Searching Books & More : *

Chinese X Sun, Taiquan X
9 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Guo hua Jing ju = Chinese traditional painting ; Chinese Peking opera

Published: Guangzhou : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Jian zhi Feng zheng = Chinese paper-cuts ; Chinese kites

Published: [Guangzhou Shi] : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Min yue Min ge = Chinese folk music ; Chinese folk songs

Published: [Guangzhou Shi] : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Shao shu min zu fu shi Gong ting fu shi ; Qi pao = Costumes of ethnic minority groups in China ; Chinese imperial costume ; Chinese cheongsams

Published: Guangzhou : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Tao ci Chinese pottery and porcelain ; Ni ren = Chinese figures =

Published: Guangzhou : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si, [2006?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Wu dao Nuo wu ; Yang ge = Chinese dance ; Chinese nuo dance ; Chinese yangge dance

Published: [Guangzhou Shi] : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Yin shi Cha = Chinese cuisine ; Chinese tea

Published: [Guangzhou Shi] : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Yunnan hua deng wu Yunnan flower lantern dance

Published: Guangzhou : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Zhong yi xue Wu shu= Traditional Chinese medicine ; Chinese wushu

Published: [Guangzhou Shi] : Guangzhou yin xiang chu ban she : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si fa xing, [2006]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information