Formatted Citation

WorldCat lets people access the collections of
    libraries worldwide [WorldCat.org]

Remember, you are responsible for the completeness and formatting of citations you include in papers, manuscripts, and course assignments.

You should always double-check the final result.

APA

Guo jia dong ji ju. (1900). Quan guo cheng zhen ju min jia ting shou zhi diao cha zi liao. Beijing: Zhongguo tong ji chu ban she chu ban.

MLA

Quan Guo Cheng Zhen Ju Min Jia Ting Shou Zhi Diao Cha Zi Liao. Beijing: Zhongguo tong ji chu ban she chu ban, 1900. Print.

CHICAGO

Guo jia dong ji ju. 1900. Quan guo cheng zhen ju min jia ting shou zhi diao cha zi liao. Beijing: Zhongguo tong ji chu ban she chu ban.

HARVARD

GUO JIA DONG JI JU. (1900). Quan guo cheng zhen ju min jia ting shou zhi diao cha zi liao. Beijing, Zhongguo tong ji chu ban she chu ban.

TURABIAN

Guo jia dong ji ju. Quan guo cheng zhen ju min jia ting shou zhi diao cha zi liao. Beijing: Zhongguo tong ji chu ban she chu ban, 1900.